Interview with Sinta Tantra

Gordon Dalton, Art Across the City, 11 February 2013

Gordon Dalton interviews Sinta Tantra on her work 'A Greater Reality of Elsewhere' as part of the 2013 Art Across the City programme.